Patoloji hastalık (Yunanca pathos) çalışması ve bilimi (Yunanca logos) kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuş hastalıklar bilimi anlamına gelen bir sözcüktür. Ayrı olarak belirli bir bozukluğun tipik özellikleriyle beraber bütününe patoloji denilebilir.

Patoloji (hastalık bilim) bilhassa altta yatan hastalıkla alakalı hücrelerdeki, dokulardaki ve uzuvlardaki yapısal ve işlevsel farklıkların tanınması, araştırılması ve incelenmesiyle ilgilenir.

Patoloji alanında uzman olan kişilere patolog veya patoloji uzmanı denmektedir.

Patolojinin Ana İnceleme Alanları

Patolojinin başlıca hedefi hastalıkları 4 istikametten incelemektir

tyoloji
Hastalıkların nedenleri

Patogenez
Hastalığın oluş mekanizması

Morfolojik farklıklar
Alakalı hücre doku ve uzuvlardaki yapısal farklıklar

Muayenehane ehemmiyet
Hastalığın muayenehane açıdan ehemmiyetli noktaları.

Patolojinin İstifade ettiği Alanlar

Makroskopik Patoloji
Cerrahi yolla veyahut otopsi yoluyla ele geçirilen numunenin çıplak gözle tanı koyma emelli incelenmesidir.

Histoloji
Dokuların mikroskop altında incelenmesidir. Histopatoloji de hastalıklı dokuları histolojik istikametten inceleyerek tanı koyma emelini taşıyan bir bilim dalıdır.

Sitoloji
Etkilenmiş hücreleri inceler. Sitopatoloji de etkilenmiş hücreleri sitolojik istikametten inceleyerek tanı koyma emelini taşıyan bir bilim dalıdır. Bu tekniğin çok yaygın bir uygulama şekli de pap smir’dir. (pap yayması)

Klinik biyokimya
Topalanan vücut numunelerinin biyokimyasal tetkiklerini yapar.

İmmünoloji
Hastalığın tanısı için özel immün işaretleyiciler ve antikorlar kullanır.

Akış Sitometresi
özel kimi hücrelerin kimliklendirilmesi için kullanılan bir tetkik.

Moleküler Biyoloji
Polimeraz Zincir Reaksiyonması (PZR) ve FISH gibi metotları kullanarak bilhassa mikrobiyolojik istikametten ve kanserin tanısı alanında kullanılan metotları içerir.

Patolojinin Alt Dalları

Anatomik patoloji
Dokuların makroskopik ve mikroskopik görünümlerine dayalı olarak tanı koymaya yardımcı olan bilim.

Klinik patoloji
Kan gibi bazı vücut sıvılarının tetkikiyle tanı koymaya yardımcı olan bilim.

Adli Patoloji
Adli patoloji insan vücudundaki tüm olağandışı belirtileri araştırır. Genel olarak ölüm ve yaralanma olgularını inceler. Bu arada otopsileri yapar.

Patolojik Sıfatı ve Kullanımı
Patolojik sıfatı “patolojiyle alakalı, anormal, bozulmuş çalışmayan, işlemeyen” manalarında tıpta yaygın olarak kullanılan tıbbi bir terim ve sıfattır. En çok Anormal mananında kullanılır